Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Duo-deelnemer: de op de voorzijde vermelde natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder, die door de klant is uitgekozen om deel te nemen aan diens sessies. Klant vult in en geeft volledig naar waarheid ingevulde informatie omtrent de gezondheidsverklaring.

Personal Trainer (PT ’er): gekwalificeerd persoon, werkzaam binnen Xellent Personal Training.

Personal Training (PT): begeleiding in training, voeding en op mentaal vlak.

Sessie: een trainings- en coaching moment onder begeleiding van de personal trainer naar afgesproken tijd;

Vervalperiode: de aaneengesloten periode zoals vermeld in de personal training overeenkomst plus de daaropvolgende 4 weken.

Artikel 2: Aanmelding en toepasselijkheid van de voorwaarden

De klant verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om een trainingsprogramma en de instructies van de personal trainer zonder schade voor de gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe, alvorens de overeenkomst te sluiten, zijn arts te raadplegen.

Deze bepaling is ook van toepassing op de duo-deelnemer. Klant vult in en geeft volledig naar waarheid ingevulde informatie omtrent de gezondheids- verklaring.

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect bij Xellent Personal training heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training en/of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan een groepsles of andere activiteiten uit het aanbod

Artikel 3: Gedragsregels, uitvoering en uitvoeringstermijn

 1. Inspanningsverplichting: Training wordt door de personal trainer naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd. Xellent Personal Training, noch de trainer, staan in voor het succes en welslagen van personal training noch voor de mate waarin personal training bijdraagt aan enig door of voor de klant en/of duo-deelnemer gestelde doel.
 2. De personal trainer is gerechtigd het programma tussentijds te wijzigen al naar gelang de personal trainer dit nodig acht.
 3. Xellent Personal Training is bevoegd om gedurende het programma een nieuwe personal trainer toe te wijzen.
 4. De training kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Locatie en tijdstip van een sessie worden voorafgaande aan de sessie overeengekomen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de klant. Indien een sessie niet kan plaatsvinden op de overeengekomen locatie en/of tijdstip, dan is Xellent Personal Training gerechtigd om de sessie geheel of gedeeltelijk te verzetten naar een andere locatie, dag en/of tijdstip.
 5. De klant en/of duo-deelnemer dient/dienen zich omgekleed en opgewarmd te hebben, kort voor aanvang van de afgesproken tijd op de trainingslocatie.
 6. De klant en/of duo-deelnemer zal/zullen de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen.
 7. De klant en/of duo-deelnemer zal/zullen zich houden aan de door de personal trainer gegeven hygiëne-, kleding- en schoeiselvoorschriften.
 8. Xellent Personal Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding indien de klant en/of duo-deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet/voldoen. De klant begrijpt dat de personal trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als de klant het programma niet volgt of zich op een ongepaste manier gedraagt.

Artikel 4: Tarieven en betaling

 1. De klant gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst persoonlijk is en niet overdraagbaar of toewijsbaar (aan b.v. de duo-deelnemer). Dit geld voor ELKE dienst van Xellent Personal Training, Personal training, pads training, duo training en elke dienst van Xellent Personal Training die hier niet benoemd is.
 2. Bij annulering van een dienstenovereenkomst binnen 14 dagen voor aanvang van de dienst is consument annuleringskosten ter hoogte van €25,- verschuldigd aan de ondernemer.
 3. De klant heeft een bedenktijd van 14 dagen, hierin kunt u zonder opgave van reden(en) ontbinden. Xellent Personal Training zal het vooruitbetaalde totaalbedrag minus de vernoemde annuleringskosten en afgenomen diensten/producten terugbetalen. Hierbij wordt de normale PT prijs gehanteerd (€60,-) en niet de pakketprijs.
 4. Xellent Personal Training gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode.
 5. Facturen dienen binnen de betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan.
 6. De klant erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft.
 7. De tarieven voor personal training zijn op te vragen bij de personal trainer.
 8. Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient ineens per vooruitbetaling te worden voldaan, dan wel in 2 termijnen. Dit kan contant of per overschrijving worden voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft Xellent Personal Training het recht de personal training(en) op te schorten zolang de klant niet aan zijn (betaling)verplichtingen heeft voldaan. Daarbij zullen de kosten die Xellent Personal training in verband hiermee heeft moeten maken, voor rekening van de deelnemer zijn.
 9. De klant heeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bedragen, indien het niet aan Xellent Personal Training toe te rekenen valt dat één of meerdere sessies geen doorgang kunnen vinden en/of (een deel van) het programma niet kan worden voltooid.
 10. De klant is zelfverantwoordelijk voor de afname van het overeengekomen aantal sessies binnen de vervalperiode. Na afloop van de vervalperiode komen niet afgenomen sessies automatisch te vervallen. Het lid heeft ter zake geen recht op restitutie van bedragen op de vervallen sessies.
 11. De overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin vermelde bepaalde uitvoeringstermijn. Na afloop van de uitvoeringstermijn eindigt de overeenkomst van rechtswege, zonder dat daarvoor een nadere opzegging vereist is.
 12. De lidmaatschapskosten voor de gekozen fitnessclub worden voldaan door Xellent Personal Training. De klant hoeft geen lid te zijn van een fitnessclub om daar met de personal trainer te kunnen trainen.

Artikel 5: Annulering of te laat komen

 1. Wanneer men alleen naar een duo-sessie komt blijft de duo-sessieprijs behouden.
 2. De klant dient een sessie tenminste 36 uur van tevoren te annuleren. Deze melding dient telefonisch of persoonlijk door de klant te worden gedaan. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de geannuleerde sessie op een later tijdstip worden ingehaald. Indien de klant niet aan deze voorwaarden voldoet, is Xellent Personal Training gerechtigd om de sessie te verrekenen.
 3. Indien de klant en/of duo-deelnemer te laat is/zijn voor een sessie, is Xellent Personal Training niet verplicht de geplande duur van die sessie te verlengen of langer dan 15 minuten te wachten.
 4. De klant is voor op grond van dit artikel verkorte of geannuleerde sessies het volledig tarief verschuldigd en heeft geen recht op restitutie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Xellent Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van enig door of voor de klant en/of duo-deelnemer gestelde doel. De klant geeft hierbij aan altijd zelfverantwoordelijk te zijn voor eigen inspanningen, zowel training, als qua voeding of leefstijl.
 2. Xellent Personal training is WEL aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Xellent Personal Training is, behoudens opzet of grove nalatigheid van haar zijde, niet aansprakelijk wanneer de klant en/of duo-deelnemer schade lijdt/lijden en deze schade te wijten is aan:
  – het niet correct of niet naar waarheid invullen van het intakeformulier, gezondheidsverklaring;
  – het niet strikt opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies van de personal trainer;
  – de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant en/of duo-deelnemer.
 4. De klant en/of duo-deelnemer is/zijn jegens Xellent Personal Training aansprakelijk wanneer Xellent Personal Training schade lijdt en deze schade aan de klant en/of duo-deelnemer toe te rekenen valt; de klant en/of duo-deelnemer zal Xellent Personal Training vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 5. Xellent Personal training is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
 6. Het is duidelijk voor de klant dat hij/zij eventueel letsel kan oplopen naar aanleiding van deelname aan het programma en ontheft hierbij de personal trainer van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of –scheuren, breken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels een de knie/onderrug/voet/schouders en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of met het gebruik van de cardioapparatuur, trainingsapparatuur, installaties, sauna of enig ander faciliteit dat niet beschreven is ongeacht de fout.
 7. Indien de klant een trainingstest laat uitvoeren door de personal trainer, dan vindt dit plaats onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en keuze. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van het Trainingsplan. De klant kan de test op elk ogenblik stoppen bij tekenen van benauwdheid, vermoeidheid en veranderingen in zijn/haar hartslag en/of bloeddruk.
 8. De klant begrijpt dat de informatie die er bekend is over zijn/haar gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van de trainingstest kan beïnvloeden.
 9. De klant erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest ERNSTIG BELANGRIJK is en dat hij/zij verantwoordelijk is om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de personal trainer die de test uitvoert wel/niet wordt gevraagd.
 10. De Xellent Personal Trainer verklaart uiterst zorgvuldig met de persoonlijke gegevens van de klant om te gaan.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

 1. Xellent Personal Training behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor sociale media, website, flyers, dvd en promotionele doeleinden.
 2. Bij het aangaan van de overeenkomst en met accordering van deze algemene voorwaarden, verklaren consumenten geen bezwaar te maken tegen het nemen van foto’s en/of filmopnamen met de consument herkenbaar in beeld.
 3. Bij schriftelijk bezwaar van de consument tegen het gebruiken van de foto’s en/of filmopnamen, zal de ondernemer deze verwijderen.

Artikel 8: Geschillen &Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Xellent Personal Training en een wederpartij is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Xellent Personal Training en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Xellent Personal Training. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Xellent Personal Training om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid die Xellent Personal Training neemt

 1. Xellent Personal Training staat ervoor in de privacy en veiligheid te bewaken.
 2. Xellent Personal Training staat ervoor in dat de geleverde diensten, de klant(en) dichter brengen bij hun doelstelling.
 3. Xellent Personal Training staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht om de doelstelling van hun klant(en) te behalen en bevorderen, dit aan te geven indien dit niet zo is.
 4. Xellent Personal Training zorgt voor een gecertificeerde trainer die professioneel, klantgericht en resultaatgericht is.
 5. Xellent Personal Training zorgt voor een verantwoorde manier van trainen, een methode die uw lichaam stapsgewijs opbouwt naar een hoger niveau en die uw trainingsvaardigheden leert die u mee kunt nemen voor de rest van uw leven mits u deze onthoudt.
 6. Xellent Personal Training houdt zich aan de Wereld Anti-Doping Code.
 7. Xellent Personal Training is enorm betrokken bij het halen van uw doel(en). De enige reden dat er geen garantie aangeboden wordt is doordat de trainer niet kan inzien wat er gebeurt buitenom PT-contacttijden. Bijv. Traint u zelfstandig zoveel als afgesproken? Met een goede uitvoering? En de juiste hoeveelheid rustdag(en) ertussen? Bent u wel verantwoord bezig met uw lichaam? Denk hierbij aan: voeding, roken, drugs, alcohol, stress, voldoende slaap en alles dat verder uw lichamelijke gezondheid negatief beïnvloed. Desondanks helpt Xellent Personal Training u graag en doet het bedrijf het uiterste best om samen met u, uw doel te bereiken.