Privacyverklaring AVG

Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u kennisnemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan.

Xellent Personal Training verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een intake, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@xellentpt.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, volgend op uw opdracht. Bijzondere persoonsgegevens vormen de door u verstrekte informatie aangaande aspecten van uw gezondheid.

Deze bepaling is ook van toepassing op de duo-deelnemer. Klant vult in en geeft volledig naar waarheid informatie omtrent de gezondheids- verklaring.

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect bij Xellent Personal training heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training en/of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan een groepsles of andere activiteiten uit het aanbod

Waarom we gegevens nodig hebben

Xellent Personal Training verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Xellent Personal Training analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Xellent Personal Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Xellent Personal Training verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze dienstverlening uit te oefenen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Xellent Personal Training zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Xellent Personal Training verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Xellent Personal Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hebben bewerkersovereenkomsten afgesloten met:

In kaart brengen websitebezoek

Xellent Personal Training gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@xellentpt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Xellent Personal Training zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Xellent Personal Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de bedrijfsleider via info@xellentpt.nl